Tworzenie systemów wspierania komunikacji i wymiany danych, informacji przestrzennej i GIS, rysowanie map na zamówienie.
Usługi w zakresie monitorowania, raportowania, nadzorowania, zarządzania wiedzą oraz archiwizacji.

W 2007 roku założyłem własną działalność gospodarczą. W ramach tej działalności świadczyłem usługi doradcze, konsultingowe oraz w zakresie zarządzania dla:
  • Urzędu Miejskiego Wrocławia (Biuro Sportu Turystyki i Rekreacji),
  • Ośrodka Pamięć i Przyszłość,
  • Gminy Kamienna Góra,
  • Wrocławskiej Żeglugi Pasażerskiej,
  • Fundacji Otwartego Muzeum Techniki.

W ramach umowy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, byłem kuratorem, przygotowałem materiały oraz organizowałem i zarządzałem przedsięwzięciem wystawowym "Rzeka-Miasto-Ludzie". Wystawa prezentowała interaktywne i multimedialne materiały dotyczące Wrocławskiego Węzła Wodnego. 
W ramach współpracy z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki przygotowałem opracowanie tras turystycznych po Wrocławskim Węźle Wodnym. Działania były prowadzone w ramach Konkursu Urzędu Miasta Wrocławia i obejmowały kwerendę  informacji historycznych, inwentaryzację zabytków hydrotechnicznych oraz inwentaryzację infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej.
Przygotowywanie i prowadzenie śródrocznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, rejsów morskich oraz śródlądowych. 15 letnie doświadczenie w organizacji i kierowaniu wolontariuszami oraz w prowadzeniu pracy organizacji pozarządowej. 
Członek komisji rewizyjnej Hufca Wrocław, drużynowy 7 Wrocławskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej, organizator i skipper.
Komendant samodzielnych obozów, odpowiedzialny za życie i zdrowie uczestników oraz kadry, odpowiedzialny finansowo za powierzone mienie i środki finansowe. Nadzorowanie pracy ponad 150 osób. Budowa trwałych relacji z rodzicami, opiekunami uczestników, nauczycielami oraz władzami samorządowymi na szczeblu rady osiedla, gminy i powiatu. Współpraca w władzami administracji. 


Wsparcie i samodzielne wykonywanie zadań przewidzianych w kontrakcie. Dobra organizacja pracy własnej oraz zespołów zadaniowych. Przygotowanie dokumentacji, raportowanie, archiwizowanie, analiza i wizualizacja danych.
Monitorowanie, nadzorowanie i raportowanie procesów. Obszary działania: ochrona środowiska, GIS, wizualizacja danych, bazy danych, raportowanie, analiza opcji.
Doświadczenie w zakresie pracy w oparciu o procedury Banku Światowego ze szczególnym uwzględnieniem Planu Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management Plan) i Plan Przesiedleń i Rehabilitacji (Resettlement Action Plan). Znajomość polityki i procedur Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Nazwa projektu

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

Klient kontraktu podstawowego:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Wartość kontraktu podstawowego:

936 mln zł

Nazwa świadczonych usług:

Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem w ramach projektu Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Wartość usług:

15,5 mln zł

Pochodzenie środków finansowych:

budżet Państwa,  kredyt Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,  kredyt Banku Rozwoju Rady Europy,  środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Funkcja:

Asystent Eksperta Środowiskowego w zespole Inżyniera Kontraktu.

Rodzaj prac:

Nadzorowanie, monitorowanie i raportowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem w ramach prac zespołu Inżyniera Kontraktu

Nazwa projektu

Koncepcja Turystycznego Zagospodarowania Zbiornika Dobczyce

Klient kontraktu podstawowego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wartość usług:

2 mln zł

Pochodzenie środków finansowych:

budżet własny klienta.

Funkcja:

Wykonawca prezentacji multimedialnych w zespole Konsultanta.

Rodzaj prac:

Wykonanie map interaktywnych, wykonanie cyfrowych modeli 3D i animacji, wykonanie prezentacji i systemu interakcji grafika-urządzenia mobilne poprzez zastosowanie kodów QR.

Nazwa projektu

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Klient kontraktu podstawowego:

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Wartość kontraktu:

505 mln EUR

Nazwa świadczonych usług:

Monitoring i ocena Projektu oraz nadzór nad Planem Pozyskiwania Prawa Dysponowania Nieruchomościami dla Realizacji Przedsięwzięć Inwestycyjnych (RAP i Planem Zarządzania Środowiskiem.

Wartość usług:

7,4 mln zł

Pochodzenie środków finansowych:

budżet Państwa,  kredyt Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,  kredyt Banku Rozwoju Rady Europy,  Unia Europejska.

Funkcja:

Asystent Eksperta ds. społecznych i Asystent koordynatora projektu w zespole Inżyniera ds. Monitoringu i Oceny.

Rodzaj prac:

Przygotowywanie raportów, analiza danych, dokumentowanie czasu pracy poszczególnych ekspertów, analiza informacji społecznych, przygotowanie i administrowanie Systemem Informacji i Monitorowania Projektu w ramach prac zespołu Inżyniera ds. Monitoringu i Ewaluacji.